A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 
Ag-Systech Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

    Székhely: 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 11/A.
    Cégjegyzékszám: 08-09-025004
    Adószám: 24312006-2-08
    Telefon: +36 20 775 6820
    E-mail: agsystechkft@gmail.com, tonyszerszam@gmail.com
    Weboldal: www.tonyszerszam.hu

továbbiakban: Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a www.tonyszerszam.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Áruház) keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország területén, amely a Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") szabályozza.

 

1.2. Az Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. Az Áruház szolgáltatásainak jelentős része minden felhasználó számára elérhető regisztráció nélkül is, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek. Regisztrálni az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (vételi ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail (a továbbiakban: Visszaigazolás) útján fogadja el, mellyel a szerződés a Felek között létrejön. A Szolgáltató a Visszaigazolásban tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás határidejéről is. Amennyiben a Visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

 

1.4. Vevőszolgálat: AG-Systech Kft

    Vevőszolgálati iroda címe: 9330 Kapuvár, Rákóczi  Ferenc u. 11/A.
    Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 7.00-16.00 óráig
    Telefon: +36 20 775 6820
    E-mail: agsystechkft@gmail.com

 
2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az 1.4. pontban rögzített vevőszolgálati telefonszámokon, vagy e-mail címünkön van lehetőség.

 
3. Megrendelés

3.1. A vásárolt termékek, áruk (a továbbiakban: Termékek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó utasításokat a használati utasítás tartalmazza. Az Ügyfél a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatos kérdésekkel a vevőszolgálathoz fordulhat. Ahol ezt a jogszabályok előírják a Szolgáltató mellékeli a Termékhez a használati utasítást. Amennyiben az Ügyfél nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, köteles azt azonnal, a Termék használatba vételét megelőzően jelezni a vevőszolgálatnál. A vevőszolgálat a hiányt haladéktalanul pótolja. Az Áruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információt a vevőszolgálat 1.4. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató nem térít vissza pénzt. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruházi felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 
4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt Termékeket igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 34.900 Ft (azaz harmincnyolcezer-egyszáz forint) összeghatárt.

 

A bruttó 34.900 Ft összeghatárt el nem érő, kiszállításra megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, és csak a bruttó 34.900 Ft értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes.

 

Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolhatja.

 

4.2.Az Ügyfélnek lehetősége van egy közelítő szállítási intervallum kiválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidő napja minden esetben a Visszaigazolásban szereplő dátum.

 

Amennyiben az Ügyfélnek a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, az áru kiszállításáig postai levél, telefon, vagy e-mail útján kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

 

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

 

4.4. A megrendelt Terméket az Ügyfél előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató alábbi telephelyein:

    AG-Systech Kft 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 11/A.

 

4.5. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött Visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 
5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) az áru átvételének napjától számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az ÁSZF 1.4. pontjában feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

 

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia a Szolgáltató részére. Az elállással érintett termék utánvételes átvételét a Szolgáltató nem teljesíti. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan a Szolgáltató szaküzletei nem kötelesek a Fogyasztó segítségére lenni. A terméket a Fogyasztó minden esetben Szolgáltató 1.4. pontban megjelölt vevőszolgálatára köteles visszajuttatni. A Szolgáltató postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. A Szolgáltató azonban kötelezettséget vállal arra, hogy a Fogyasztó vevőszolgálatra bejelentett kérésére saját költségén gondoskodik a termék visszaszállításáról, vagy megtéríti a Fogyasztónak a vevőszolgálattal előzetesen egyeztetett tényleges szállítási költség és azon díj különbözetét, amely akkor merült volna fel, ha a Fogyasztó postai úton küldte volna vissza a terméket a Szolgáltatónak. A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Fogyasztó részére.

 
6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult a vásárolt Termékkel kapcsolatosan az Ügyfél által jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Amennyiben a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 
7. Egyebek

7.1. Az Áruház ERP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

7.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll! A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósításokat).

 

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató az 1.3., 1.4., 2.2., 4.1., 4.2. és 4.4. pontok tekintetében bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani azzal, hogy az Ügyfél/Fogyasztó visszaigazolt megrendeléseit a módosítás nem érintheti.

 

A Szolgáltató a regisztrált Ügyfeleket/Fogyasztókat e-mailben tájékoztatja a módosításokról, azok hatályba lépését megelőzően. Az Ügyfelek/Fogyasztók a módosítások hatályba lépését követően csak akkor jogosultak az Áruház használatára, ha a módosításokhoz kifejezetten hozzájárultak. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvita esetén jóhiszeműen egyeztetnek egymással. Az egyeztetés eredménytelensége esetére kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek tekintetében a jogvita elbírálására kikötik a szegedi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Kapuvár, 2020.11.11.